Правила прийому учнів до ДНЗ "Запорізький БЦ ПТО"

                                 І. Загальна частина

 

1.1. Правила прийому до Державного навчального закладу «Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти» (далі – ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО») розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року №499 (зі змінами).

1.2. До ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно - технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно - технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівням – кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за коштів з місцевого бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

 

2.1.Прийом до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» розроблені згідно Типових правил прийому, затверджуються директором ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

  1. організовує прийом заяв та документів;
  2. проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
  3. приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
  4. організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
  5. вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

 У 2021 році проводиться прийом учнів за професіями (денна форма навчання):

2.6. Прийом документів від вступників завершується 25серпня.

 

ІІІ. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО», вказуючи обрану професію, місце проживання, до якої додають:

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональнихданих».

 

ІV. Умови прийому

 

4.1. Прийом до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 

V. Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після проведення співбесіди приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «Запорізький БЦПТО».

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» здійснюється наказом директора.

5.6.Зарахування до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» на навчання за рахунок коштів з місцевого бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

 

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО». На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» може проводити додатковий прийом.

6.2.Особам, які не зараховані до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3.Контроль за дотриманням Правил прийому до ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

 

 

Розглянуті та прийняті на педагогічній раді

протокол № 7 від 24.11.2020 р.

 

 

Затверджені наказом директора

ДНЗ «Запорізький БЦ ПТО» від 24.11.2020 р. № 189